Österbottens handelskammare beviljar Itälä skola ett stipendium för utvecklandet av matematikundervisningen

it education with children group in school at computer science class learning leassons and practice typing

Itälä skola i Jakobstad har beviljats ett stipendium på 2500 euro ur Martin Granholms stipendiefond. Beslutet om stipendieutdelningen fattades av Jakobstads handelskammaravdelnings fondutskott som förvaltar stipendiefonden.

Ungefär en tredjedel av lågstadiets 133 elever har invandrarbakgrund. På grund av det här har skolan varit tvungen att tänka över matematikundervisningen på ett helt nytt sätt. Matematik är ett ämne som studeras världen över och matematikens språk är gemensamt för alla. Men hur ska man bygga upp undervisningen då läraren och eleven inte har ett gemensamt språk? Svårigheterna med begreppen kan få elever med invandrarbakgrund att tappa intresset och motivationen för matematik.

Itälä skolas målsättning är att aktivera eleverna mera på matematiklektionerna. För stipendiepengarna vill man utbilda skolans alla 10 lärare i Varga Neményi-metoden. Dessutom kommer man att skaffa nya praktiska verktyg för matematikundervisningen.

Martin Granholms stipendium riktar sig till lärare från Jakobstadsnejden, främst inom matematik och naturvetenskaper, som vill förkovra sig i sitt yrke. Stipendiet kan tilldelas enskilda lärare eller en grupp och lediganslås i början av varje höst.

Vad är Varga-Neményi-metoden?

Varga-Neményi-metoden är ett sätt att undervisa matematik där man respekterar eleven och elevens tankesätt. I skolan handleder läraren eleverna att arbeta både tillsammans och individuellt. Matematikens centrala begrepp blir bekanta då eleverna agerar, leker, jämför, ordnar, bygger, lyssnar, tecknar och ser. De pratar och skriver både på finska och på språket för matematik om iakttagelser som de själva gjort.

Insikt och förståelse leder till matematiskt tänkande. Elevens kunskaper och färdigheter utvecklas till ett brett kunnande som var och en av oss behöver både för studier, arbete och även i vardagslivet.

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN