Investeringsprogrammet får både ros och ris av handelskammaren

Statens program för infrastrukturinvesteringar för åren 2022-2029, som varit ute på remiss, förtjänar ett tack för sin omfattning. De projekt som är inkluderade och finns på Österbottens handelskammares område är alla mycket motiverade. Handelskammaren önskar dock att de infrastrukturinvesteringar som stöder den nationella batteristrategin samt andra projekt som gagnar både det lokala näringslivet och hela landet fogas till programmet. Handelskammaren har gett ett utlåtande om investeringsprogrammet och det kan ses på adressen utlåtande.fi.

– Det långsiktiga investeringsprogrammet ger ett klart mål men programmet måste också kunna anpassas ifall infrastrukturläget förändras, nya utvecklingsobjekt dyker upp eller behoven inom näringslivet kräver det, konstaterar Paula Erkkilä som blir ny vd för Österbottens handelskammare om några veckor. – Målet bör vara att investeringsprogrammet utvärderas årligen när statsbudgeten görs upp. En kontinuerlig utvärdering förutsätter å sin sida att regionens projekt hela tiden lyfts fram.

En svaghet i programmet för infrastrukturinvesteringar är de punktinriktade investeringarna, som inte stöder regionernas livskraft och tillväxt. Vid den fortsatta beredningen av programmet bör man i stället för punktinvesteringar prioritera den stora bilden, dvs. huvudlederna för trafiken och deras strålningseffekter. På grund av den låga finansieringsnivån räcker investeringarna endast till punktinriktade reparationer av vägarna. Det ekonomiska ramverket för programmet för infrastrukturinvesteringar baserar sig på den ekonomiska ramen i Trafik 12-planen. – Tyvärr räcker denna ram inte till för att garantera en tillräcklig investeringsnivå för vårt trafikledsnät. Dessutom inverkar den nationella finansieringsandelen direkt på finansieringen från EU. Med detta program blir också den finansiering som fås från EU liten, konstaterar den avgående vd:n för Österbottens handelskammare Juha Häkkinen.

I programmet för infrastrukturinvesteringar ingår projekt på handelskammarområdet som på bred front betjänar näringslivet, turismen och invånarna i området. Bland vägprojekten finns till exempel omkörningsfiler med mitträcke och förbättring av anslutningsarrangemangen på riksväg 8 mellan Vasa och Karleby till Kovjoki, Kållby och Kronoby, förbättring av Södra leden i Karleby, förbättring av vägavsnittet Tjöck-Ömossa i Kristinestad, förbättring av säkerheten och smidigheten i trafiken på riksväg 3 mellan Tammerfors och Vasa genom att bygga nya omkörningsfiler, mitträcken för omkörningsfilerna, förbättra anslutningsarrangemangen och utföra en linjedragning av vägen på nytt, förbättring av anslutningsvägen mellan riksväg 3 och 8 i Vasa samt en ny vägförbindelse i Närpes för att ersätta den regionväg som går genom centrum.

Av banprojekten ingår i investeringsprogrammet att förbättra bangården i Karleby samt förverkliga triangelspåret i Uleåborg och trafikområdet i Heikkilänkangas vilka gagnar vårt område. Utvidgningen och fördjupningen av Vasa hamn ingår nog i investeringsprogrammet, men handelskammaren vill påskynda projektet eftersom t.ex. Wärtsilä i fortsättningen kommer att styra sina transporter allt mer till Vasa hamn efter att ha flyttat sin produktion närmare hamnen. Dessutom kommer det ett större fartyg till linjen Vasa-Antwerpen för industrins transporter.

Batteriklustret i Österbotten har stor dragningskraft just nu. Gruv- och litiumkemifabriksprojekten framskrider till produktionsskedet i Kaustby och Karleby, och två internationella företag har ingått betydande intentionsavtal om investeringar i Vasa. I Finland och de nordiska länderna håller man på att skapa en batterivärdekedja som kan bli den hållbaraste i världen. Det förutsätter dock att logistikkedjorna utvecklas så att de blir bättre än tidigare. Batteristrategin ska utgöra den färdplan som hjälper till att rikta in infrastrukturinvesteringarna. På samma sätt har man förfarit till exempel i fråga om betydande infrastrukturinvesteringsprojekt inom skogsindustrin under de gångna årtiondena och helt nyligen.

– Infrastrukturen har stor betydelse för utsläppsminskningarna inom trafiken. Logistikinvesteringarna i batterivärdekedjan har ännu större betydelse för utsläppsminskningarna när man genom att utveckla den finländska värdekedjan kan minska långa transporter av råvaror, material och komponenter mellan fabrikerna, konstaterar Erkkilä.

I anslutning till batteristrategin ska Finlands huvudbana stärkas genomgående och områdenas förbindelser till huvudlederna tryggas så att de möjliggör transport och mellanlagring av farliga ämnen. Hamnarnas kapacitet och möjligheter att öka trafiken måste stödjas. Förutom att bredda och fördjupa farleden till Vasa hamn så är de mest kritiska projekten i investeringsprogrammet vad gäller handelskammarområdet att förverkliga Vasa hamnväg och stickspåret till batterifabriksområdet Giga-Vaasa.

Ett av målen med investeringsprogrammet är att förbättra näringslivets tillgänglighet internationellt sett. Med undantag för hamnförbindelserna har de internationella förbindelserna förblivit tämligen små i programmet. Med tanke på helhetsbilden av trafiken i Finland är det skäl att i programmet nämna projekt som gäller förbättringen av internationella flygförbindelser. – Det bör anvisas resurser för att utveckla verksamhetsmiljön och för att möjliggöra internationell trafik vid flygplatserna i Vasa och Karleby-Jakobstad, konstaterar Erkkilä.

Österbottens handelskammare anser också att följande projekt gagnar näringslivet i regionen i en sådan omfattning att det finns skäl att inkludera dem i investeringsprogrammet för 2022–2029:

  • Förbättringen av Södra leden i Karleby bör sträcka sig ända till Kajanavägens korsning
  • Förverkligande av den planskilda korsningen vid riksväg 8 och 19 i Ytterjeppo och förbättring av korsningsområdet mellan riksväg 19 och landsväg 7320
  • Förnyande av broarna över Esse å och Purmo å längs stamväg 68
  • Grundrenovering av banan mellan Seinäjoki och Vasa
  • Dubbelspår mellan Seinäjoki och Tammerfors
  •  Grundrenovering av banan till Sydösterbotten och fördjupning av farleden till Kaskö
  • TEN-T-status måste fås till Karleby hamn
  • Vasa hamnväg måste förverkligas
  • Stickspåret till batterifabriksområdet GigaVaasa måste planeras och förverkligas
  • En fortsättning för flygplatserna både i Vasa och Karleby-Jakobstad måste säkerställas och ändamålsenliga rutter och tidtabeller ombesörjas.

– Det är viktigt att de projekt som presenteras i investeringsprogrammet får finansiering och genomförs på planerat sätt och inom den planerade tidsramen. Det faktum att staten förbinder sig att genomföra investeringsprogrammet leder till visshet för regionerna och på så sätt kan betydande storprojekt som stöder näringslivet inledas, summerar Erkkilä.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN