Hänt i kammaren – Trafik och logistik

Regionens tillgänglighet, tillförlitliga, utsläppssnåla och säkra förbindelser ut i världen samt logistikkostnader är viktiga konkurrensfaktorer. Landsvägarna, sjöfarten samt turtätheten och tidtabellerna för båt- och flygtrafiken bör motsvara företagens olika behov av gods- och persontransporter.

Finlands geopolitiska läge förändrades då den östra gränsen stängdes och detta ger de västliga förbindelserna en ny betydelse. Handelskammaren ser till att beslutsfattare på olika nivåer förstår transportbehoven hos företagen i regionen.

Under våren har det bedrivits påverkansarbete inom Österbottens handelskammare angående generellt utvecklingen och finansieringen av transportinfrastrukturen samt angående alla transportslag. Genom effektivt och gemensamt intressebevakningsarbete från flera aktörer säkerställdes under början av året Karleby hamns status som en del av stomnätet inom det europeiska TEN-T-nätet samt övergripande nätstatus för hamnarna i Kaskö och Jakobstad. Arbetet för att få Vasa hamn inkluderad i nätverket fortsätter. Dessutom tryggades finansieringen från tilläggsbudgeten för flygtrafiken mellan Karleby-Jakobstad och Helsingfors fram till april 2024. Flygförbindelsen mellan Vasa och Stockholm öppnades, vilket var mycket efterlängtat från näringslivets sida.

Handeslkammaren tog ställning om sjöfartens utsläppshandel och den så kallade ö-undantaget i april tillsammans med Västra Nylands handelskammaren. I februari uttalade sig handelskammare tillsammans med andra regionala handelskammare om isbrytaranvskaffning. Flygtrafikens flygplats- och ruttnätverk var i fokus för handelskammarens ställningstagande också i februari. Under 2023 beviljades underhålls- och planeringsbudget för Kasköbanan, men uttalandet från Trafikledsverket i maj och den eventuella stängningen av banan 2024 har återigen väckt diskussioner om järnvägens nödvändighet och satt påverkansarbetet i fokus. 

Trafikledsverket har utarbetat en investeringsprogram för statens vägnät för åren 2024–2031 och Österbottens handelskammare gav sitt utlåtande på finska om detta i februari.

Handelskammaren arrangerade tillsammans med VR och Vasaregionens Utvecklingsbolag VASEK en lunchtillställning om utvecklingen av persontrafiken på sträckan Vasa–Helsingfors den 15 februari samt en informationsseminarium med SAS, Finavia och VASEK när SAS återöppnade rutten Vasa–Stockholm.

På initiativ av Österbottens handelskammare genomfördes en utredning om framtida industriinvesteringar i västra Finland och deras påverkan på trafiken. Utredningen genomfördes i samarbete mellan handelskamrarna längs hela västkusten och Destia. Hela 40 miljarder euro privata investeringar är planerade inom det västliga industriområdet fram till slutet av decenniet. För att dessa investeringar ska förverkligas krävs det betydande satsningar på trafikinfrastrukturen. Ta del av den finskspråkiga rapporten.

Utredningen publicerades i början av juni och bidrog med värdefull ny information för beslutsfattande om trafikinvesteringar. Utredningen fick omfattande synlighet i nationella medier och uppmärksammades även i Kauppalehtis ledare. 

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN